هد PM10 و PM2.5

تاریخ انتشار : 2023/10/09

90,000,000 تومان

هد PM10 و PM2.5 جهت انجام کارهای پژوهشی مطابق با استاندارد UNI EN 12341:2014 است

توضیحات

هد PM10 و PM2.5
جهت انجام کارهای پژوهشی 2.3 m3/h

مطابق با استاندارد UNI EN 12341:2014 است

 

LEGISLATIVE DECREE 3 August 2007, n° 152
Implementation of the Directive 2004/107/CE concerning arsenic, cadmium, mercury, nichel and polycyclic aromatic hydrocarbons in enviromental air.

ISO 12884: 2000 – Ambient air
Determination of total polycyclic aromatic hydrocarbons (gas and particulate)

ISO 16362: 2005 – Ambient air
Determination of total polycyclic aromatic hydrocarbons in particulate phase by liquid chromatography in high-performances

0/5 (0 نظر)
برچسب ها :
دسته بندی ها :

برخی از مشتریان